O nas  /  Oferta  /  Gadżety  /  Realizacje  /  FAQ  /  Kontakt
Jesteś w:  Strona główna » O nas » Regulamin
Szybkie menu

O nas

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę emGRAPH Usługi Poligraficzne Marcin Weber, z siedzibą w Szczecinie, ul. Derdowskiego 36/16, 71-178 Szczecin, NIP: 851-265-53-46, REGON: 320890693, konto bankowe 75 1140 2004 0000 3102 7034 8052, mBank O/Szczecin zwaną dalej emGRAPH.
2. Złożenie zamówienia w firmie emGRAPH jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień poniższego regulaminu. W momencie, gdy Zlecający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez firmę emGRAPH, zostaje zawarta umowa między Zlecającym a Zleceniobiorcą. Zlecający o wszystkich kosztach zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia.

§2 Zdefiniowanie zakresu usługi graficznej
Podstawowa cena przedstawiona w ofercie obejmuje: sformatowanie i rozmieszczenie elementów na stronie, propozycję tła i grafiki ozdobnej, kreacja całości do czytelnej i efektownej formy. W cenie tej nie zawierają się następujące usługi, które są dodatkowo płatne:

 • przepisywanie tekstu z postaci papierowej na elektroniczną
 • skanowanie
 • retusz zdjęć
 • wykonywanie zdjęć dostarczonych produktów
 • wyszukiwanie zdjęć, clipartów itp. materiałów
 • wycinanie elementów zdjęć z tła
 • wykonywanie fotomontaży i bardziej zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów
 • wycinanie z tła i wektoryzacja logo
 • rysowanie wszelkich bardziej złożonych form wektorowych, tj. rysunków, piktogramów, symboli
 • rysowanie mapek dojazdowych

§3 Zdefiniowanie ceny ofertowej
Cena początkowa podana w ofercie może wzrosnąć w przypadku wystąpienia zmian w dostarczonych materiałach i/lub założeniach na etapie projektowania. Dopuszczalne poprawki bez dopłaty to proste zmiany typu: korekta literówek, subtelne poprawki w rozmieszczeniu elementów, bez znacznych zmian objętości poszczególnych elementów. Ceny dodatkowo płatnych usług [patrz §2, §4, §11].

§4 Dostarczanie materiałów - wymagania
Zlecający wykonanie projektu graficznego zobowiązany jest dostarczyć komplet niezbędnych materiałów w czytelnej i spójnej formie. Do materiałów zalicza się:

 • cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. wszelka treść, informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.
 • zdjęcia
 • logo
 • mapy
 • ewentualne inne materiały do wykorzystania w projekcie

Wszystkie materiały dostarczone przez zlecającego muszą być sprawdzone i ostateczne. Każda zmiana materiałów w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej.

§5 Forma dostarczania tekstu
Tekst powinien być dostarczony w postaci elektronicznej (np. .doc, .txt, e-mail), możliwej do edycji. Jeżeli tekst dostarczony jest w formie papierowej naliczana jest opłata za przepisywanie tekstu [patrz §2].

§6 Forma dostarczania elementów graficznych
Zdjęcia, loga i inne materiały (obrazy, grafiki, itp.) dostarczone powinny być w formie elektronicznej.
Zdjęcia - zalecana rozdzielczość to nie mniej niż 250 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych).
Logo - powinno być w formacie wektorowym (skalowalnym) np. CDR, PDF, EPS, AI. Istnieje możliwość dostarczenia logo w postaci bitmapy o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych) jednak wtedy zostanie ono umieszczone na białym tle lub w prostokątnej ramce z białym tłem, w przypadku potrzeby wycięcia białego tła naliczana będzie dodatkowa opłata [patrz §7].
Jeżeli zdjęcia lub loga są dostarczone w formie papierowej naliczana jest opłata za skanowanie, obróbkę, wektoryzację [patrz §2,§11].

§7 Brak odpowiednich zdjęć do projektu - rozwiązanie
Jeżeli Zlecający nie posiada odpowiednich zdjęć zalecamy skorzystać z darmowych lub płatnych serwisów internetowych, które można znaleźć pod adresem http://www.bluevertigo.com.ar/ . Na życzenie zlecającego firma emGRAPH może wyszukać i udostępnić odpowiednie zdjęcia do projektu za dopłatą [patrz §2].

§8 Oczekiwania wobec projektu - wskazówki
Zlecający zobowiązany jest przedłożyć oprócz materiałów, także prostą poglądową makietę projektu (opisana kartka papieru lub dokument tekstowy) z osadzeniem na niej poszczególnych elementów z dostarczonych materiałów takich jak tekst, zdjęcia, mapy, logo i inne lub/i dostarczyć firmie emGRAPH maksymalną ilość informacji na temat swoich oczekiwań co do ulubionych kolorów czy ogólnego wyglądu projektowanego materiału. Wszelkie wstępne uwagi pomogą wykonać projekt sprawnie i bez zbędnego nakładu czasu obu stron na ewentualne poprawki. Tym samym koncepcja projektu musi być przez zlecającego wcześniej dobrze przemyślana. Każda zmiana założeń w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej. Jeżeli zlecający nie posiada koncepcji i nie ma uwag wstępnych, może powołać się na grafika. Wówczas jednak musi liczyć się z dopłatami w przypadku wystąpienia czasochłonnych poprawek i zmian do zaproponowanej wersji projektu.

§9 Dostarczanie poprawek
Po otrzymaniu gotowej wersji projektu zlecający zobowiązany jest zapoznać się z nim dokładnie (sprawdzić treść i wygląd) i przygotować w punktach listę poprawek do naniesienia. Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości - w jednej wiadomości e-mailem lub dostarczona do firmy emGRAPH. Jeżeli zlecający redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je na raty lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio podyktowanymi to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy. Jeżeli poprawki oznaczają zmianę wcześniej przyjętych założeń naliczana jest dopłata [patrz §3, §4, §11].

§10 Akceptacja projektu do druku i odpowiedzialność
Zlecający zobowiązany jest bardzo dokładnie sprawdzić całą treść pod kątem błędów zarówno redaktorskich jak i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, akceptuje projekt poprzez przesłanie na e-mail potwierdzenia akceptacji otrzymanego wzoru lub podpisanie akceptacji w firmie emGRAPH.
Akceptacja projektu do druku zamyka proces dokonywania zmian ostatecznie, wszelkie późniejsze korekty są dodatkowo płatne w zależności od statusu zlecenia i wymaganego nakładu pracy. Po akceptacji zlecającego ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów w wydrukowanej pracy, które nie zostały wskazane na etapie projektowania.

§11 Koszty dodatkowych usług płatnych
Koszt wszelkich dodatkowych usług i dopłat wymienionych w §2 - §9 uzależniony jest od czasu poświęconego na wykonanie danej czynności i wynosi 60zł (brutto) za godzinę pracy. Każda dopłata szacowana jest z góry przez firmę emGRAPH i zlecający jest o niej informowany przed wykonaniem czynności, której dotyczy.

§12 Projektowanie w obecności osoby zlecającej
Koszt projektowania w obecności Zlecającego (w siedzibie emGRAPH) liczony jest niezależnie od ceny za projekt i wynosi 60zł (brutto) za każdą godzinę pracy. Koszt projektu może być zastąpiony kosztem pracy przeliczanym na godziny pod warunkiem, że projekt jest wykonywany w obecności zlecającego od początku do końca trwania prac projektowych.

§13 Prawa autorskie do materiałów dostarczonych przez Zlecającego
Osoba zlecająca projekt oświadcza, że wszelkie materiały, które dostarczyła do firmy emGRAPH w celach realizacji projektu są jej własnością lub ma prawo je wykorzystać. W przypadku, gdy dostarczone materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela) pełną odpowiedzialność ponosi Zlecający. Firma emGRAPH ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez zlecającego jeżeli istnieje podejrzenie, że materiały nie są wykorzystywane zgodnie z prawem.

§14 Prawa autorskie dotyczące wykonanego projektu
Zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością firmy emGRAPH. Zlecający może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać w niezmiennym formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczości 300 dpi lub dowolnej wyższej. Jeżeli Zlecający zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem firmy emGRAPH musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia zlecającego do pozyskania plików źródłowych (tj. składu w programie do montażu elektronicznego jak Corel, Adobe itp.). Firma emGRAPH bezpłatnie zarchiwizuje wykonane projekty graficzne, w razie potrzeby ponownego wykorzystania w celach projektowych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2011.